« Tour Eiffel » [Photo | 2006]

« Tour Eiffel », photo from 2006